1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
1.1 Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Vaivundament OÜ (10744233), Lohu 12, Tallinn, 12618, kaarel@vaivundament.ee. Vaivundament OÜ töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.
1.2 Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada isiku, näiteks isiku nimi ja kontaktandmed. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming sõltumata selle teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut.
1.3 Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel. Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Vaivundament OÜ) nimel. Vaivundament OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile ja kojuveo teenuse osutamiseks Autopost Terminal OÜ-le.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
2.1 Vaivundament OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ning võimaldada kliendile tellitud toote kättetoimetamine.
2.2 Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi isikuandmeid:
• kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, ettevõte, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress),
• veebi identifikaatorid (näiteks kui külastate meie veebilehti, säilib teie kasutatud seadme IP-aadress),
• muu kliendisuhtluses teatavaks tulnud info.
Kogutud isikuandmeid kasutame:
• arvete koostamiseks ja väljastamiseks,
• kliendile toodete kohta info saatmiseks,
• toodete kättetoimetamiseks,
• kodulehe kasutajamugavuse suurendamiseks.

3. ISIKUANDMETE SÄILITUSAJAD
3.1 Vaivundament OÜ säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni. Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:
• klientide kontaktandmeid säilitame kuni kolm aastat,
• raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest 7 aastat.

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
4.1 Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:
• Juurdepääs isikuandmetele, mida Vaivundament OÜ teie kohta töötleb, või kinnitus selle kohta, et teie isikuandmeid ei töödelda.
• Andmete parandamine või täiendamine, kui teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist.
• Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks.

5. PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED
5.1 Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte veebilehel.

6. RAKENDUSSÄTE
6.1 Isikuandmete vastutav töötleja on Vaivundament OÜ. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust aadressil meiliaadress kaarel@vaivundament.ee. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.